เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ACCUNIQ BC380

ACCUNIQ เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

 

อันดับ 1 เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำ ฯลฯ

 

ACCUNIQ อันดับหนึ่ง เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ได้พัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายที่แม่นยำมากโดยใช้ Bioelectrical Impedance และความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของเราเอง ได้รับการตรวจสอบเพื่อความแม่นยำในการวัดโดยเทียบกับเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) ที่ยอมรับกันเป็นว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดสำหรับการวัด วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

Bioelectric Impedance Analysis

ACCUNIQ ใช้ BIA ขั้นสูง (Bioelectrical Impedance Analysis) และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายและเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของเรา ซึ่งมีความสัมพันธ์ และแม่นยำสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

การวัดด้วยเครื่อง BIA มีความปลอดภัยและส่งกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านร่างกายเพื่อวัดความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้า Body Fat เป็นตัวนำกระแสที่ไม่ดี ในขณะที่กล้ามเนื้อและน้ำเป็นตัวนำที่ดีกว่า

ค่าการวัดน้ำเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

Fats (non-conductor)

No current flows = high resistance = high impedance

ค่าการวัดกล้ามเนื้อเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

Muscle / water (conductor)

Current flows easily = low resistance = low impedance

ตารางค่าดัชนีมวลกายเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

ความสำคัญของการวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย

คนที่มีการรักษาสุขภาพสม่ำเสมอจะ มีอัตราคงที่ของระหว่างส่วนประกอบในร่างกายเช่น น้ำ โปรตีน ไขมันเกลือแร่ เมื่อความสมดุลในองค์ประกอบร่างกายของร่างกายของเราเสียไป เราอาจมีความเสี่ยงของโรค metabolic โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากโรคอ้วน หรือการบวมน้ำที่เกิดจากความไม่สมดุลของน้ำในร่างกาย

 

การวัด วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยหลายคลื่นความถี่

การวินิจฉัยโรคอ้วนที่แม่นยำสามารถทำได้อย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อพิจารณาน้ำหนักและไขมันในร่างกายร่วมกัน คนที่มีกล้ามเนื้อเช่นนักกีฬาหรือนักออกกำลังกายมีน้ำหนักเกิน แต่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายไม่เกินร้อยละของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน เป็นต้น

Accuniq เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

 

ACCUNIQ ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยการวัดวิเคราะห์ปริมาณน้ำในร่างกายน้ำระหว่างเซลล์ และน้ำนอกเซลล์โดยใช้ช่วงความถี่ (1KHz-1MHz) ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการตรวจสอบความหลากหลายของสภาวะของโรค

 

การวัดหลายคลื่นความถี่

ความถี่ที่ต่ำกว่า 100kHz ใช้เพื่อวัดนอกเซลล์เมื่อไหลไปตามเยื่อหุ้มเซลล์และความถี่สูง 100kHz ขึ้นไปจะใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำทั้งหมดเมื่อไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ยิ่งคลื่นความถี่มากขึ้นก็จะมีความแม่นยำมากขึ้น คลาดเคลื่อนน้อยขึ้นตามลำดับ

คลื่นกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq
ที่วัดข้อเท้าเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย Accuniq

มี 8 จุดการสัมผัสด้วยความไวสูงและความสามารถในการทำซ้ำได้

ACCUNIQ ใช้วิธีการขั้วไฟฟ้าแบบสัมผัส 8 แบบที่ซับซ้อน แต่แม่นยำ

ACCUNIQ วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายโดยวางขั้วไฟฟ้าทั้ง 8 ข้างไว้ที่มือและเท้า ทั้งสองข้างและข้อเท้าตามลำดับ

logo

 

 • 4-pole, 8-point touch-sensitive electrode method
 • Detachable / measuring electrodes
 • Accuracy

Competitors

 • 2-pole, 4-point touch-sensitive electrode method
 • Integrated / measuring electrodes
 • Easy

High Correlation with DEXA

 

เป็นวิธีการวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย มีวิธีการต่างๆ เช่น

 • การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)
 • การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
 • วิธีการให้ความหนาแน่นของน้ำเป็นต้น
 • วัดด้วยเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

 

DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry):

เป็นเครื่องตรวจโดยใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (รังสีจากการตรวจโรค)
มีข้อดีคือ ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ผู้รับการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อย สามารถใช้ตรวจกระดูกได้หลายส่วนรวมทั้งมวลกระดูกทั้งร่างกาย

 

– Dexa มีความปลอดภัยมากกว่าแบบอื่น ในแง่ของการได้รับรังสี ดังนั้น DEXA ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นมาตรฐานการวัด วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายที่แม่นยำ น่าเชื่อถือที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

 

อย่างไรก็ตาม DEXA จะทำการวิเคราะห์ไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสามองค์ประกอบ ไขมันกล้ามเนื้อและกระดูก

 

ACCUNIQ ได้ทำการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ACCUNIQ กับเครื่อง DEXA ในสถาบัน IHT (Integrative Health Technology) ที่เป็นมืออาชีพและยอมรับในระดับโลก ในด้านการวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส และผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการวัดค่าไขมันในร่างกายของ ACCUNIQ มีความสัมพันธ์ที่แม่นยำกับ DEXA สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการคลาดเคลื่อนน้อยกว่า

Lean Body Mass เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq
Lean Body Mass ( LMB ) เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq
Lean Body Mass-LMB เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

กรณีศึกษาความถูกต้อง แม่นยำ ของการวัด BCA ที่ IHT (Integrative Health Technology)

 

ค่าความแม่นยำในรูป เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq ในกราฟมีค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก

โดยทดสอบจาก ระหว่างมวลไขมัน ของเครื่อง DEXA (LBM) กับมวลไขมันในร่างกาย (LBM) ที่วัดได้โดยใช้เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย BCA ค่าความแม่นยำของเครื่องต่างๆได้ค่าดังนี้

 • ACCUNIQ เท่ากับ 0.93 ซึ่งสูงกว่า
 • บริษัท A (0.91)
 • บริษัท B (0.85)

ซึ่งพิสูจน์ความถูกต้องแม่นยำเมื่อเทียบกับ DEXA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย ที่ยอมรับกันในโลก

จุดวัดที่ข้อเท้า

 

ACCUNIQ ใช้จุดวัดที่ข้อเท้าไม่เหมือนใครเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวัดไขมันในร่างกายได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องถอดถุงเท้า

ที่วัดข้อเท้าเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย Accuniq